OPIS ZAWODU

Technik rachunkowości - plakatCelem kształcenia zawodowego jest przygotowanie absolwenta do życia w warunkach zmieniającego się świata, wykonywania rozmaitych zadań zawodowych wynikających ze specyfiki zawodu oraz do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Kształcenie zawodowe powinno ściśle korelować z kształceniem ogólnym ze względu na to, że efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności zawodowych, ale także przygotowania ogólnego. Ponadto absolwent szkoły zawodowej na rynku pracy powinien charakteryzować się takimi cechami, jak: kreatywność, przedsiębiorczość, komunikatywność, otwartość na zmiany, zdolność do samodoskonalenia i ciągłego dokształcania oraz umiejętnością oceny swoich możliwości.
Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania. Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. W trakcie wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W powyższych pracach nieodzowne staje się stosowanie urządzeń techniki biurowej oraz wykorzystanie różnych aplikacji komputerowych.
Obecnie wiele podmiotów na rynku krajowym współpracuje z podmiotami rynku europejskiego. Ponadto sporo przedsiębiorstw, w związku z otwartym rynkiem europejskim, prowadzi swoje działalności nie tylko na rynku krajowym, ale też bardzo często otwiera filie w krajach Wspólnoty. Na rynku polskim również coraz częściej działają podmioty zagraniczne. Uwzględniając te czynniki trzeba też zwrócić uwagę na konieczność wyposażenia absolwenta technikum rachunkowości w kompetencję posługiwania się językiem obcym zawodowym.
Należy też zaznaczyć, że zawód technik rachunkowości łączy się z dużą odpowiedzialnością oraz wysokimi wymaganiami w zakresie jakości wykonywania zadań. Bardzo często bowiem od właściwie prowadzonych prac księgowo-rozliczeniowych zależą efekty ekonomiczne jednostki organizacyjnej oraz uniknięcie sankcji z tytułu błędnie naliczonych podatków. Szczególnego znaczenia nabiera to w małych jednostkach i biurach rachunkowych, w których często zadania całej komórki księgowo-finansowej powierza się jednej osobie. Zawód ten wymaga ciągłego doskonalenia głównie w zakresie zmieniających się aktów i norm prawnych wykorzystywanych w trakcie wykonywanych zadań zawodowych.
Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie prac biurowych zawód technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i masowym, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie. Ponadto absolwent technikum rachunkowości jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technika rachunkowości jest bardzo duże. Wynika to z przeobrażeń gospodarczych w naszym kraju i zainteresowania Unii Europejskiej tworzeniem małych i średnich podmiotów gospodarczych na polskim rynku. Sytuacja ta rodzi potrzebę przygotowania pracownika uniwersalnego, który łatwo dostosuje swoje umiejętności do rodzaju jednostki organizacyjnej oraz prowadzonej przez nią działalności.

PRZEDMIOTY

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ekonomii i statystyki
 • Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • Prowadzenie rachunkowości
 • Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
 • Język obcy zawodowy

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE:

 • Prowadzenie rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
 • Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

KWALIFIKACJE

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

CELE KSZTAŁCENIA

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego
 • organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
 • wycenianie składników aktywów i pasywów
 • ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie analizy finansowej.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

 • Umiejętność tworzenia zestawień pieniężnych i sprawozdań finansowych
 • Organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
 • Gospodarowanie majątkiem firmy
 • Kalkulacja kosztów wytwarzania produktów i ustalanie wyniku finansowego
 • Możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych w tym kierunku

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • Biura rachunkowe
 • Doradztwo podatkowe i biura podatkowe
 • W firmach państwowych i prywatnych: dział księgowości
 • W bankowości biznesowej: dział prowadzenia księgowości własnej firmy
 • W firmach ubezpieczeniowych: dział analiz