Rekrutacja do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wniosek o przyjęcie do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wygenerujesz na stronie: nabór elektroniczny.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

  1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) – od 17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku (do godziny 15.00).
  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – od 25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku (do godziny 15.00).
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 22 lipca 2021 roku.
  4. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie – od 17 maja 2021 roku do 26 lipca 2021 roku.
  5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dla zawodu technik pojazdów samochodowych)  od 23 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku (do godziny 15.00).
  6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 02 sierpnia 2021 roku (do godziny 14.00).

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: rekrutacja 2021 – terminy

 

PAMIĘTAJ!

Prócz wniosku, w czasie rekrutacji będziesz musiał dostarczyć dokument, w którym zadeklarujesz udział w lekcjach religii, a kandydaci do technikum wskażą również przedmiot, który będą realizować w zakresie rozszerzonym, począwszy od klasy pierwszej:

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania ich dziecka na naukę religii rzymskokatolickiej w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości

Wybór przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym

 

W skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wchodzą:

TECHNIKUM NR 2

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 2