#Fundusze UE   #Fundusze Europejskie

HARMONOGRAM:

czerwiec 2024

maj 2024

kwiecień 2024

marzec 2024

 

Projekt „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” jest realizowany w ramach realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 (FEDS 2021–2027), Priorytetu nr 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku” Działania nr 9.3 „Transformacja w edukacji”.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego, Powiatu Kłodzkiego, Powiatu Świdnickiego, Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Świdnicy, Human Partner Sp. z o. o. i Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która pełni rolę Lidera Projektu.

Projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego.

Wartość całkowita projektu: 22 880 000,40 PLN

Wartość dofinansowania: 17 878 448,40 PLN

Celem głównym projektu jest łagodzenie skutków transformacji na terenie Subregionu Wałbrzyskiego (w powiatach świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim) przez inwestycje w wysoką jakość edukacji i wzrost dostępności do takich usług edukacyjnych, którym celem będzie wsparcie regionu w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu i porozumień paryskich i kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów szkół zawodowych obszarów pogórniczych w celu dostosowania ich do wymogów gospodarki.

Projekt obejmuje następujące wsparcia dla uczennic/uczniów:

Zadanie 1. Staże uczniowskie oraz staże i praktyki zawodowe inne niż uczniowskie.

Zadanie 2. Kursy, szkolenia i inne formy wsparcia dla uczniów przygotowujące ich do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacji i/lub zdobycia kwalifikacji zawodowych, rozwijające kompetencje kluczowe - część 1 zajęcia w szkole.

Zadanie 3. Kursy, szkolenia i inne formy wsparcia dla uczniów przygotowujące ich do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacji i/lub zdobycia kwalifikacji zawodowych, rozwijające kompetencje kluczowe - część 2 kursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalistyczne.

Zadanie 4. Kursy, szkolenia i inne formy wsparcia dla uczniów przygotowujące ich do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacji i/lub zdobycia kwalifikacji zawodowych, rozwijające kompetencje kluczowe - część 3 - wyjazdy edukacyjne na warsztaty.

Zadanie 5. Rozwój współpracy z uczelniami wyższymi.

Zadanie 6. Udział w edukacyjnych projektach regionalnych/ogólnopolskich i własnych projektach edukacyjnych.

Zadanie 7. Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów (RE.22 maja 2018 r.) w zakresie przedsiębiorczości, doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole oraz zawodowe prowadzone we współpracy z pracodawcami.

Zadanie 8. Zajęcia podnoszące umiejętności kluczowe uczniów oraz rozwijające umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, AI, innych rozwiązań cyfrowych w oparciu o DigComp 2.1 oraz niezbędne na rynku pracy.

Zadanie 10. Rozwój kompetencji zielonych w oparciu o Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju GreenComp i Agendę 2030.

Zadanie 11. Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów, zajęcia z zakresu rezyliencji, komunikacji społecznej i wewnętrznej w tym radzenie sobie ze stresem, trening umiejętności społecznych, walka ze stereotypizacją płciową.

W projekcie udział weźmie 2100 uczniów i 420 nauczycieli.

DOKUMENTY PROJEKTOWE dla uczennic/uczniów:

1. Regulamin rekrutacji: plik1.

2. Formularz zgłoszeniowy: plik2.

3. Deklaracja uczestnictwa: plik3.

4. Oświadczenie: plik4.