Rekrutacja do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wniosek o przyjęcie do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wygenerujesz na stronie: nabór elektroniczny.

Następujące dokumenty:

  • Oświadczenie - Kandydat jest osobą samotnie wychowywaną;
  • Oświadczenie - Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej;
  • Podręcznik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową;
  • Podręcznik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w systemie

znajdziesz na stronie: Pliki do pobrania.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

  1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) – od 16 maja 2024 roku do 17 czerwca 2024 roku (do godziny 15.00).
  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – od 21 czerwca 2024 roku do 05 lipca 2024 roku (do godziny 15.00).
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 15 lipca 2024 roku (do godziny 15.00).
  4. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie – od 16 maja 2024 roku do 16 lipca 2024 roku.
  5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych - w przypadku pracowników młodocianych)  od 16 lipca 2024 roku do 22 lipca 2024 roku (do godziny 15.00).
  6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 23 lipca 2024 roku (do godziny 12.00).

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: rekrutacja 2024 – terminy

W skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wchodzą:

TECHNIKUM NR 2

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 2