Zasady rekrutacji do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości na rok szkolny 2022/2023 są dostępne w tym miejscu: regulamin rekrutacji

Dyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz:

 • biologii – w przypadku zawodów:
  • kucharz,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych;
 • geografii – w przypadku zawodu:
  • pracownik obsługi hotelowej;
 • informatyki – w przypadku zawodów:
  • technik ekonomista,
  • technik informatyk,
  • technik programista,
  • technik rachunkowości;
 • plastyki – w przypadku zawodów:
  • technik reklamy,
  • technik usług fryzjerskich;
 • techniki – w przypadku zawodów:
  • oddziału dla pracowników młodocianych (tzw. oddziału wielozawodowego),
  • technik pojazdów samochodowych.

PAMIĘTAJ!

Prócz wniosku, w czasie rekrutacji będziesz musiał dostarczyć dokument, w którym zadeklarujesz udział w lekcjach religii, a kandydaci do technikum wskażą również przedmiot, który będą realizować w zakresie rozszerzonym, począwszy od klasy pierwszej:

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania ich dziecka na naukę religii rzymskokatolickiej w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości

Wybór przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym

Kurator oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych jest publikowany na stronie: wykaz.