OPIS ZAWODU

Technik żywienia i usług gastronomicznych - plakatTechnik żywienia i usług gastronomicznych posiada symbol cyfrowy zawodu 343404.
Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. W ostatnich latach wzrasta liczba punktów gastronomicznych, a liczba klientów, którzy deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy je odwiedzili ciągle rośnie. Z deklaracji konsumentów wynika, iż wychodzenie z przyjaciółmi jest nadal najczęstszym powodem do odwiedzania punktów gastronomicznych. Jednak równie często konsumenci odwiedzają je spontanicznie, bez szczególnej okazji i wizyty takie stają się coraz bardziej popularne.

Oznacza to, że kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów czy sieci lokali szybkiej obsługi. Wszystkie te miejsca, to obszary pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie będący na tym kierunku uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.

PRZEDMIOTY

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy
 • Technologia gastronomiczna
 • Przyjmowanie i magazynowanie żywnosci
 • Planowanie żywienia
 • Podstawy żywienia i gastronomii
 • Organizowanie produkcji gastronomicznej

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE:

 • Przygotowywanie posiłków
 • Wydawanie posiłków
 • Zajęcia praktyczne
 • Prowadzenie usług gastronomicznych
 • Praktyka zawodowa

KWALIFIKACJE

 • TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
 • TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

CELE KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

a) oceniania jakości produktów,
b) przechowywania żywności,
c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
d) obsługi sprzętu gastronomicznego,
e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
f) wydawania dań;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

a) oceniania jakości żywności,
b) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
c) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
d) wykonywania usług gastronomicznych,
e) ekspedycji potraw i napojów.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych
Uczeń:

1) rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej;
2) przestrzega zasad racjonalnego wykorzystania surowców;
3) przestrzega zasad gospodarki odpadami;
4) przestrzega zasad racjonalnego żywienia;
5) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej;
6) rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespoły;
7) rozpoznaje instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych;
8) przestrzega zasad organoleptycznej oceny żywności;
9) określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
11) wykonuje czynności związane z pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem próbek kontrolnych żywności;
12) interpretuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych;
13) rozróżnia systemy zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
14) interpretuje oznakowania żywności;
15) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
 • menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
 • manager zakładu gastronomicznego
 • organizator imprez okolicznościowych
 • mistrz sztuki kulinarnej
 • pracownik firmy cateringowej
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej
 • prowadzić własną działalność