Technik informatyk - plakatTechnik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych oraz ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Umiejętności nabyte w trakcie nauki zawodu „technik informatyk”.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent potrafi:

 1. posługiwać się komputerami, w tym IBM PC,
 2. posługiwać się systemami operacyjnymi,
 3. pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 4. posługiwać się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci,
 5. posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 6. dobierać konfiguracje sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań,
 7. posługiwać się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 8. zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracę,
 9. projektować bazy danych i ich oprogramowanie,
 10. programować w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++,
 11. stosować dowolny inny powszechnie używany język programowania,
 12. stosować metody programowania i doboru algorytmów, niezależnie od używanego języka programowania,
 13. posługiwać się dokumentacją i literaturą fachową,
 14. organizować i utrzymywać w należytym porządku własne stanowisko pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji, w tym wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 15. posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
 16. właściwie prezentować swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy,
 17. wykonywać rozliczenia kosztów wyrobów i usług,
 18. komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje oraz doskonalić kwalifikacje zawodowe,
 19. działać twórczo, samodzielnie podejmować decyzje w procesie pracy oraz korzystać ze swoich praw,
 20. samodzielnie doskonalić swoje kwalifikacje.

Kwalifikacje, które nabędzie uczeń w wyniku nauki w szkole:

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Informacje o egzaminie zawodowym – kliknij tutaj

 

Praktyki zawodowe.

W trakcie nauki uczniowie odbywają dwie – czterotygodniowe – praktyki zawodowe. Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu, administratorzy baz danych i sieci, projektanci, graficy).

Praca w zawodzie „technik informatyk”.
Zawód technik informatyk jest bardzo poszukiwanym w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.
Zapotrzebowanie na techników informatyków pojawiać się będzie w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Ponadto pracowników takich poszukiwać się będzie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań.
Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzania informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Dalsze kształcenie w zawodzie „Informatyk”.

Przykładowe kierunki na Wyższych Uczelniach:

1. Informatyka

   – Inżynieria oprogramowania,
   – Systemy baz danych,
   – Technologie multimedialne i grafika komputerowa,
   – Sieci komputerowe.

2. Telekomunikacja

   – Telekomunikacja mobilna,
   – Sieci teleinformatyczne,
   – Multimedia w telekomunikacji,
   – Teleinformatyczne sieci mobilne,
   – Teleinformatyka i multimedia,
   – Modern telecomunications.

3. Elektronika

   – technologia i urządzenia elektroniczne,
   – radiokomunikacja i telewizja,
   – elektronika przemysłowa,
   – urządzenia komputerowe i informatyczne.

 

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka.

Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta o wysokich kwalifikacjach zdolnego do programowania komputerów w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++, projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do określonych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych, rozliczenia kosztów wyrobów i usług informatycznych.

Zawód technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizacje pod koniec okresu kształcenia w zakresie systemów zarządzania bazami danych, komputerowego wspomagania projektowania, grafiki komputerowej, technik multimedialnych, administrowania sieciowym.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy montowaniu, instalowaniu, uruchamianiu, serwisowaniu, sprzedaży komputerów oraz sieci komputerowych, teleinformatycznych oraz telefonów komórkowych.

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości z sukcesami od wielu lat kształci młodzież w zawodzie technik informatyk. Wykwalifikowana kadra posiada doświadczenie praktyczne i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zgodnie z programem nauczania.
W klasie trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe podczas których mogą zdobyć doświadczenie zawodowe. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa realizowane są we współpracy z pracodawcami z terenu powiatu kłodzkiego. Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk załatwia szkoła. Zdarza się że podczas praktyk poznają swoich przyszłych pracodawców.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na krajowych wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych. Są również przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

26 listopada 2018 roku odbyły się drugie w tym roku szkolnym warsztaty tematyczne dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów. Warsztaty „Złóż komputer” były skierowane do uczniów, którzy chcieli zobaczyć, czym między innymi zajmuje się technik informatyk. Natomiast warsztaty „Demontaż silnika spalinowego” kierowaliśmy do przyszłych techników pojazdów samochodowych oraz mechaników pojazdów samochodowych. Uczestnicy warsztatów w praktyce poznawali tajniki zawodów, którymi się interesują. Przy okazji, podczas swojej pracy, mogli porozmawiać z nauczycielami zawodu w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, panem Przemysławem Stuglikiem („Złóż komputer”) i panem Andrzejem Biernatem („Demontaż silnika spalinowego”). Mogli także zobaczyć, w jakich pracowniach uczą się przyszli technicy informatycy, technicy pojazdów samochodowych i mechanicy pojazdów samochodowych.

Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodzku, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kłodzku oraz Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości zarówno uczniom, jak i ich opiekunkom, ale także Dyrektorom szkół, czyli Pani Iwonie BANYŚ, Pani Agnieszce KAWIE i Panu Krzysztofowi SZKUDLARKOWI za wyrażenie zgody na udział uczniów w warsztatach.

Z klasą 3TI braliśmy udział w Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach w Programowaniu Pix2019. Konkurs ten, organizowany po raz pierwszy w maju 2019 roku, jest multimedialnym konkursem dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Zostanie on w pełni przeprowadzony za pośrednictwem aplikacji PIXBLOCKS.

18 marca 2019 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie p. o. Dyrektora Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości mgr Rafał Hankus podpisał z Rektorem Uczelni dr inż. Przemysławem Malinowskim porozumienie o współpracy, którego głównym założeniem jest integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów informatyką z zakresie programowania i grafiki komputerowej/multimediów. Realizacja tego celu umożliwi uczniom KSP rozbudzanie, ukierunkowywanie i poszerzanie zainteresowań, umożliwiając w ten sposób podjęcie świadomej decyzji dotyczącej kierunku studiów. Zaprojektowane zadania mają być realizowane tak, aby zagwarantować skuteczność edukacji, co pozwoli na wykreowanie wizerunku szkoły uczącej dla przyszłości. PWSZ w Nysie wesprze swoim potencjałem naukowym i bazą dydaktyczną Kłodzką Szkołę Przedsiębiorczości.

Uczelnia zobowiązała się do wspierania młodzieży w rozwoju własnego potencjału w zakresie:

 1. prowadzenia wykładów i spotkań z uczniami klas w ramach odrębnie przyjętej formuły spotkań;
 2. udziału uczniów w wykładach/spotkaniach organizowanych w Instytucie Nauk Technicznych PWSZ w Nysie;
 3. prowadzenia innych działań w ramach wzajemnej współpracy uzgodnionych przez strony porozumienia, w tym udziału młodzieży i nauczycieli w seminariach i konferencjach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Uczelnię.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym miejscu: Radio Opole – artykuł

Informacje na temat podpisanego porozumienia również na stronie PWSZ w Nysie: informacja PWSZ Nysa

 

Pan Aleksander KURCZYK, absolwent Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku w zawodzie technik informatyk, wydał właśnie książkę „Mikrokontrolery STM32 dla początkujących”. Książka poświęcona jest programowaniu i stosowaniu 32-bitowych mikrokontrolerów z rodziny STM32. Czytelnik znajdzie w książce dużą liczbę przykładów ze szczegółowymi komentarzami, pozwalającymi szybko rozpocząć własne eksperymenty. Autor bazuje na programie STM32CubeMX firmy STMicroelectronics. Omawia narzędzia oraz biblioteki pozwalające na programowanie układów z rodziny STM32. Książka skierowana jest przede wszystkim do osób, które po raz pierwszy spotykają się z mikrokontrolerami STM32, a mają już jakieś podstawowe doświadczenie z popularnymi płytkami Arduino lub jakimikolwiek mikrokontrolerami. Książka jest dostępna również w formie e-booka.

Pan Aleksander KURCZYK jest pasjonatem informatyki, programowania, sieci komputerowych i elektroniki. Mikrokontrolery STM32 poznał podczas studiów na Politechnice Wrocławskiej, gdzie brał udział w przygotowaniu kursów mikrokontrolerowych dla studentów. Jest autorem artykułów publikowanych w „Elektronice Praktycznej”.

Jesteśmy dumni z naszego absolwenta, serdecznie mu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

zespół nauczycieli informatyki KSP w Kłodzku

Powyższe informacje zaczerpnięto z następującego źródła: blog.kamami.pl.

 

11 stycznia 2019 roku uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości pracujący w kole zainteresowań Robotyka KSP udali się do Wałbrzycha, by w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”, która jest jest liderem Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”, wziąć udział w I edycji „Strefowego Mini Makeathonu”. W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy 3TJ (technik informatyk): Jakub CHACHOWSKI, Kacper CISZEWSKI, Patryk GLIŃSKI i Jakub IWANOWICZ oraz ich opiekun – Pan Andrzej SZPULAK.

Czym jest Makeathon? Jest on doskonałym sposobem na współpracę z uczniami z rożnych szkół, którzy interesują się i którym nie są obce zagadnienia związane z robotyką i automatyką. Umożliwia wykorzystanie kreatywności do innowacji i odkrywanie nowych rozwiązań. Celem warsztatów jest pomoc uczniom w zdobywaniu doświadczenia w procesie projektowania.

Podczas zajęć (teoretycznych i praktycznych), prowadzonych przez wykładowców z Politechniki Wrocławskiej, uczniom KSP zostało przedstawione i pokazane jak działa: arduino, sterowanie diodami LED, sterowanie serwami (za pomocą potencjometrów), sterowanie serwami (programowo), pobieranie informacji z czujnika ultradźwiękowego – odległość, schemat połączenia układu elektronicznego, metodologia rozwiązywania problemów design thinking podczas szybkiego prototypowania.

Uczniowie z pomocą prowadzącego oraz zdobytej wiedzy rozwiązywali postawiony przed nimi problem.

12 grudnia 2018 roku nauczyciele zawodu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, pani Mariola Bil, pani Teresa Kloc, pan Ireneusz Basaj i pan Przemysław Stuglik, przeprowadzili kolejne, ostatnie już warsztaty tematyczne dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej. Odbyły się warsztaty:

 • „Cyfryzacja marzeń – z papieru na ekran komputera” – dla przyszłych techników organizacji reklamy oraz
 • „Złóż komputer” – dla przyszłych techników informatyków.

Nasi goście, prócz wykonywania zadań typowych dla technika organizacji reklamy i technika informatyka, mogli porozmawiać z nauczycielami na temat szkoły oraz przedmiotów zawodowych – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Obejrzeli również pracownie, w których w przyszłości będą się kształcić oraz uzyskali informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kłodzku.

Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

 

10 grudnia 2018 roku nauczyciele zawodu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, pan Andrzej Biernat i pan Przemysław Stuglik, przeprowadzili kolejne warsztaty tematyczne dla uczniów trzecich klas gimnazjum i ósmych klas szkoły podstawowej. Odbyły się warsztaty:

 • „Demontaż silnika spalinowego” – dla przyszłych techników pojazdów samochodowych oraz
 • „Złóż komputer” – dla przyszłych techników informatyków.

Nasi goście, prócz wykonywania zadań typowych dla technika pojazdów samochodowych i technika informatyka, mogli porozmawiać z nauczycielami na temat szkoły oraz przedmiotów zawodowych – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Obejrzeli również pracownie, w których w przyszłości będą się kształcić.

Dzisiaj odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kłodzku, ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku, ze Szkoły Podstawowej z Krosnowic oraz ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi z Szalejowa Górnego.

Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

 

03 grudnia 2018 roku nauczyciel zawodu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku, pan Przemysław Stuglik, poprowadził kolejne warsztaty tematyczne dla przyszłych absolwentów gimnazjum. Warsztaty „Złóż komputer” były skierowane do uczniów, którzy chcieli zobaczyć, czym między innymi zajmuje się technik informatyk. Uczestnicy warsztatów w praktyce zgłębiali tajemnice pierwszej kwalifikacji w zawodzie technik informatyk, czyli Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Przy okazji, podczas swojej pracy, mogli porozmawiać z panem Przemysławem Stuglikiem na temat teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, których uczą się w KSP przyszli technicy informatycy.

Dzisiaj odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.