OPIS ZAWODU

Technik rachunkowości - plakatCelem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Zawód technik ekonomista jest zawodem z wielkimi tradycjami. Związany jest z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych. Absolwentom szkół w zawodzie technik ekonomista najczęściej powierzane są prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi, prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży. W ramach powierzonych zadań mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, związane z prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowych, fakturowaniem transakcji, prowadzeniem ewidencji podatkowych, obliczaniem podatków, naliczaniem wynagrodzeń i sporządzaniem list płac, prowadzeniem rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W wykonywaniu zadań zawodowych niezbędne jest stosowanie urządzeń techniki biurowej, sprawne korzystanie z zasobów sieci internet, posługiwanie się językiem obcym zawodowym oraz wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Typowym miejscem pracy technika ekonomisty jest biuro wyposażone w urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy. Technik ekonomista samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest to praca ściśle związana z ludźmi, nie tylko ze współpracownikami, ale też często z klientami.

Podczas wykonywania zadań indywidualnych istnieje duża swoboda w doborze metod pracy i rozkładzie zadań w czasie.

Ze względu na specyfikę pracy, osoby wykonujące zawód technika ekonomisty powinny charakteryzować się sumiennością, dokładnością, odpowiedzialnością, dyskretnością, powinny być odporne emocjonalnie, empatyczne, komunikatywne, odporne na stres.

Ważną cechą jest dobry wzrok oraz zręczność rąk i palców, przydatna w pracy przy klawiaturze komputera.

Analiza ofert pracy wykazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie rozliczeń finansowych, kadrowo-płacowych, sprzedaży i marketingu.

PRZEDMIOTY

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ekonomii
 • Elementy statystyki opisowej
 • Elementy prawa gospodarczego
 • Dokumentacja biurowa
 • Gospodarka zasobami rzeczowymi
 • Sprzedaż krajowa i zagraniczna
 • Kadry i płace
 • Rozliczenia finansowe
 • Język angielski zawodowy

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE:

 • Techniki komputerowe w pracy biurowej
 • Systemy komputerowe w gospodarce zasobami rzeczowymi i sprzedaży
 • Planowanie przedsięwzięć gospodarczych
 • Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych
 • Praktyka zawodowa

KWALIFIKACJE

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

CELE KSZTAŁCENIA

 • stosowanie wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzanie biznesplanu,
 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

 • Gospodarowanie środkami finansowymi zarówno w rodzinie jak i w przedsiębiorstwie;
 • Umiejętności niezbędne przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy;
 • Umiejętność wypełniania formularzy, druków podatkowych, ubezpieczeniowych, bankowych np. umowa kredytowa, PIT;
 • Lokowanie środków finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych;
 • Po skończeniu kierunku TECHNIK EKONOMISTA można kontynuować naukę na uczelniach wyższych w tym kierunku (np. Uniwersytet Ekonomiczny, Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowa).

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
 • Urzędy (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Urząd Pracy);
 • Podmioty administracji (np. Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe);
 • Prywatne i państwowe przedsiębiorstwa (np. działy: kadr, finansów, administracji, rekrutacji, marketingu, logistyki, zarządzania);
 • Banki (np. Santander, Bank Pekao S.A., PKO BP, Bank Spółdzielczy, mBank, BNP Paribas, Kasy Oszczędnościowe);
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe;
 • Biura podatkowe, doradztwo podatkowe.