OPIS ZAWODU

Technik pojazdów samochodowych - plakatTechnik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny motoryzacji, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

 

 

  

PRZEDMIOTY

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE:

 • Bezpieczeństwo i higiena,
 • Rysunek techniczny,
 • Podstawy konstrukcji maszyn,
 • Technologia mechaniczna
 • Pracownia silników spalinowych,
 • Budowa pojazdów samochodowych,
 • Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych,
 • Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych,
 • Przepisy ruchu drogowego,
 • Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego,
 • Język angielski zawodowy.

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE:

 • Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,
 • Diagnostyka pojazdów samochodowych,
 • Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych,
 • Pracownia silników spalinowych
 • Praktyka zawodowa 4 tygodnie w klasie III i IV

KWALIFIKACJE

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
 2. wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
 3. obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
 4. organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych
 5. przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

Technik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych.
Do głównych nabytych przez ucznia umiejętności można zaliczyć m.in.:

 • Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • Przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy,
 • ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu,
 • demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja,
 • wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych,
 • zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji,
 • przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie,
 • sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych,
 • wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych,
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw,
 • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych,
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych,
 • sporządzanie dokumentacji  obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • sporządzanie kosztorysu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • kontrolowanie poprawności wykonania obsługi i naprawy,
 • nadzorowanie obsługi codziennej i konserwacji maszyn oraz urządzeń stosowanych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • ocenianie stanu technicznego układów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • weryfikowanie stanu technicznego pojazdu samochodowego podczas okresowego badania technicznego pojazdu samochodowego,
 • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych pojazdów samochodowych,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych,
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań zawodowych

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

Technik reklamy ma możliwość podjęcia pracy w:

 • agencjach reklamowych;
 • agencjach public relations;
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych;
 • biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu;
 • agencjach scenariuszowych;
 • studiach graficznych;
 • studiach produkcyjnych;
 • agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.