Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości opracowano na podstawie dokumentu „BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole” przygotowanego przez Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej w sierpniu 2017 roku.

INFORMACJA NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH:   zagrożenia zewnętrzne (546,5 KiB) 

Spis procedur:

 1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali   (264,4 KiB)
 2. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych   (272,3 KiB)
 3. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych   (252,9 KiB)
 4. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia   (243,0 KiB)
 5. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole   (269,0 KiB)
 6. Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego   (260,5 KiB)
 7. Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego   (249,9 KiB)

INFORMACJA NA TEMAT ZAGROŻEŃ  BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO:   cyberzagrożenia (405,9 KiB)

Spis procedur:

 1. Procedura – dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych   (271,8 KiB)
 2. Procedura – cyberprzemoc   (283,3 KiB)
 3. Procedura – naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły   (314,3 KiB)
 4. Procedura – zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu   (300,5 KiB, 0 hits)
 5. Procedura – nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią   (318,1 KiBs)
 6. Procedura – seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich   (320,2 KiB)
 7. Procedura – bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam   (256,3 KiB)
 8. Procedura – łamanie prawa autorskiego   (326,1 KiB)
 9. Procedura – zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online   (263,4 KiB)

INNE

Spis procedur:

 1. Procedura postępowania w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia w szkole   (233,7 KiB)
 2. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia   (263,3 KiB)
 3. Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej   (509,0 KiB)
 4. Procedura postępowania w KSP w czasie ataku lęku (paniki)   (784,0 KiB)
 5. Procedura postępowania w KSP w przypadku uczennicy lub ucznia z chorobą przewlekłą   (798,0 KiB)
 6. Procedura postępowania w KSP z uczennicą lub z uczniem z depresją (z podejrzeniem depresji)   (825,0 KiB)
 7. Procedura przyjmowania leków w KSP (internat lub Szkoła)   (772,0 KiB)

 

Poniżej dokument pod nazwą „BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i  cyfrowego uczniów”, który został opracowany w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z udziałem ekspertów, po konsultacji z  innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo   BEZPIECZNA SZKOŁA (1,6 MiB).